بررسی عصمت ائمه از دیدگاه شیخ مفید
41 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در غالب تحقیق کلاسی با موضوع بررسی عصمت ائمه از دیدگاه شیخ مفید نگاشته شده است که هدف اشنایی دیدگاه علمی این شخیت در موضوع عصمت ائمه است در این مقاله سعی بیانات ایشان مستند به کتب ایشان باشد تا بهتر نظرات ایشان را منعکس کرده و محققین در دست یافتن به مطالب بتواند به کتب ایشان مراجعه کنند من الله التوفیق